İmar Haksen'in Yargıda Kıdem Zammı Kararı Kazanımı

T.C.
ANKARA
20. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/660
KARAR NO : 2024/287
DAVACILAR : 1-SÜLEYMAN TİMUR 6- HULUSİ MİKAİL ÖZYURT - 2-
İBRAHİM BARS 7- MEVLÜT ATABAY
3- YUSUF KAYA 8-NUMAN TEKİN
4- NİHAT BALÇIK 9- NEBİ SÖNMEZ
5- MUSTAFA ORUÇ
TEMSİLCİ : İMAR ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI
VEKİLİ : AV. GÖKHAN CANDOĞAN UETS (16727-27377-14444)
DAVALI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
UETS (35756-96577-39570)
VEKİLİ : AV.SEDA ÜRKMEZ AKYÜREK-Aynı Yerde

DAVANIN KONUSU : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı
kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4. maddesinin (C) fıkrasına göre
geçici personel olarak çalışmakta iken, geçici personel statüsünün kaldırılması sonucu 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun
4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışmaya devam eden davacıların;
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki
aykırılığın giderilmesine yönelik olarak verdiği 27/04/2022 tarih ve E:2022/18, K:2022/18 sayılı
kararı doğrultusunda, aylıklarının kurumda geçen toplam çalışma süresi üzerinden hesaplanacak
"hizmet süresine" göre arttırılarak yeniden belirlenecek tutar üzerinden ödenmesi için yaptığı
başvurunun reddine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğünün 19/12/2022 tarih ve 5249213 sayılı işleminin, hukuka aykırı olduğu, statü
değişikliği sonrası özlük ve parasal haklarının 657 sayılı yasanın 4/C maddesi kapsamında geçen
hizmet süreleri dikkate alınmaksızın belirlendiği, davalı idarenin ret gerekçesinin somut
olayla ilgisinin bulunmadığı, uyuşmazlığa ilişkin emsal kararların bulunduğu, işlemin bu haliyle
uygulanmasının Anayasa da belirtilen mülkiyet hakkının ihlali olduğu ileri
sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı idare tarafından, usul yönünden, davacıların
ehliyetinin bulunmadığı ve ayrı ayrı dava açılarak davanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne
ihbar edilmesi ve davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği, esas yönünden ise;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111
Sayılı Kanunla Değişik 37'inci Maddesi ile 64'üncü Maddesinin 4'üncü Fıkrasının uygulanması
hususunda 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen personel ilc
farklı mevzuat hükümlerine tabi sözleşmeli, işçi gibi statülerde bulunan personelin devlet
memuru olmaması ve mevzuatlarında disiplin hükümlerinin bulunmaması nedeniyle söz konusu
statülerdeki hizmetlerinin disiplin cezası almaksızın geçirilen sürenin hesabında
değerlendirilemeyeceği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
T.C. ANKARA
20. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/660
KARAR NO : 2024/287
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 20. İdare Mahkemesi'nce, davalı idaernin usule ilişkin itirazları
yerinden görülmeyerek dava dosyası incelenip gereği görüşüldü:

Dava; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kurumlarda 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'na göre 4. maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel olarak
çalışmakta iken, geçici personel statüsünün kaldırılması sonucu 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4. maddesinin
(B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışmaya devam eden davacıların 657 sayılı Kanun'un
4/B maddesi kapsamındaki hizmetlerinin 657 sayılı hizmet süresi hesabında
değerlendirilmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine yönelik kararın iptali istemiyle
açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin "Geçici Personel" başlıklı (mülga)
(C) fıkrasında; geçici personel, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet
Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca karar
verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde, sözleşme ile çalıştırılan
ve işçi sayılmayan kimseler olarak tanımlanmış anılan maddeye 6522 sayılı Kanun'un 66.
maddesiyle 10.09.2014 tarihinde eklenen paragrafta; "Özelleştirme uygulamaları sebebiyle
iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve
4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan
personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya
kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre
çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
düzenlemesine yer verilmiş, 29.12.2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
uyarınca 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2015 tarihinde
yürürlüğe giren "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"ın
15.maddesinde ise; bu esaslar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet
sözleşmelerinin, 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları
tarihte sona ereceği ve söz konusu tarihin kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı'ndan talep edileceği hükme bağlanmıştır.
24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
136.maddesi delaletiyle 02.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 17.maddesinde, "14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına
aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bir yıldan az süreli
veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine
Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme
ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir. Özelleştirme uygulamaları
sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda
istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek
ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmüne, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin yine
02.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 18.maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa eklenen geçici 43.maddesinde de; "Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi
itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli2/4
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9dSjzf4 - RtAFPh3 -
xeCqsin - RTd/ks= ile erişebilirsiniz.
1/4
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9dSjzf4 - RtAFPh3 -
xeCqsin - RTd/ks= ile erişebilirsiniz.

Bu karara ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : 0312 2290325 - Faks : 0312 2290326